sobota, říjen 01, 2022

bazen hlavicka

Návštěvní řád

 
Návštěvní řád aquaparku - Centra pohybových aktivit Delfín, Slovácké nám. 2377, 688 01 Uherský Brod 

Žádáme všechny návštěvníky aquaparku DELFÍN, aby si pečlivě pročetli tento "Návštěvní řád" a jím se řídili. Děkujeme! 

Vstup do aquaparku Delfín.
 • zařízení s celoročním provozem je určeno pro veřejnost
 • vstup do je povolen pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou (forma vstupenky - čip), kterou si návštěvník zakoupí v pokladně na předem určenou dobu, prodej začíná s otevřením aquaparku Delfín a končí 45 min. před jeho uzavřením
 • vstup do prostor aquaparku Delfín pro smluvní organizace (plavecká škola, školy, podniky atd.) je povolen ve stanovených vyčleněných hodinách, vstup se povoluje na základě platné smlouvy, v této době nebudou do smluvně dohodnutých prostor Delfín vpuštěni jiní návštěvníci
 • zakoupením vstupenky (čipu) se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen dodržovat tato ustanovení včetně upozornění a provozních řádů atrakcí a sauny (k dispozici v sauně) a dbát pokynů zaměstnanců aquaparku Delfín
 • provozovatel areálu-kompetentní,řádně označená osoba-může pořizovat fotodokumentaci pro účel prezentace na svých webových stránkách www.delfinub.cz
 • řemínek na čipu je nutné řádně provléci přezkou včetně propíchnutí západky do textilie
 • dětem mladším sedmi let je vstup povolen pouze za doprovodu osoby starší osmnácti let, doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný
 • návštěvníkům a dětem každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách
 • o naplnění kapacity aquaparku jsou návštěvníci upozorněni informační tabulí, po uvolnění míst jsou návštěvníci dále odbavováni (informace o počtech návštěvníků je na světelném panelu ve vstupní hale)
Vyloučení z návštěvy aquaparku Delfín
 • do prostor aquaparku Delfín nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem drog, dále osoby, které jsou postiženy jakoukoli nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v aquaparku (kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních chorob, osoby se záněty očních spojivek)
 • je zakázán vstup osobám nacházejících se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován
 • návštěva může být odepřena i osobám, jejichž přítomnost by mohla mít prokazatelně rušivý vliv na pořádek, bezpečnost provozu a čistotu bazénu
 • při podlezení nebo přeskočení turniketu bez možnosti vrácení vstupného
 • vykázán může být i ten návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného, za provedený přestupek může být předán příslušným bezpečnostním orgánům - policii.
Provozní pokyny pro návštěvníky aquaparku Delfín
 • všechny úkony po příchodu do aquaparku Delfín se provádí v následujícím pořadí:
 • zakoupení časové vstupenky nebo permanentky
 • průchod přes turniket (odbavovacím systémem)
 • převléknutí v převlékací kabině nebo u skříněk
 • obsazení šatní skříňky
 • vysprchování a následné použití bazénu, případně dalších atrakcí
 • při odchodu osprchování, usušení těla
 • převléknutí v převlékací kabině nebo u skříněk
 • odchod přes turniket (odbavovací systém)
 • před vstupem do bazénu nebo použitím vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít WC a sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou, osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou (gumičkou) nebo použít koupací čepici
 • použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců (plavčík) není přípustné z bezpečnostních důvodů, návštěvníci, kteří jsou neplavci, nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce, plavčík je oprávněn vykázat v případě nedodržení takové návštěvníky do prostor pro neplavce, v zájmu vlastní bezpečnosti musí každý jeho rozhodnutí uposlechnout
 • děti do věku jednoho roku mohou používat jen dětské brouzdaliště (nesmí do zábavného a plaveckého bazénu), prostory vyhrazené dětem mohou používat jen děti předškolního věku se svým doprovodem
 • svlékání, oblékání nebo odkládání šatstva mimo určené prostory šaten je zakázáno
 • každý návštěvník musí mít čisté plavky, svým chováním musí dbát zásad mravnosti a slušnosti
 • za svévolné poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu zapůjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu uhradit (nákupní cenou předmětu nebo cenou vyčíslenou zaměstnanci CPA)
 • každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi
 • peníze a cenné předměty doporučujeme návštěvníkům ukládat ve skříňkách na cennosti
 • při ztrátě čipu bude vybrán poplatek ve výši 200,-Kč
 • předměty nalezené v objektu aquaparku je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo na pokladně
 • na atrakcích jsou návštěvníci povinni dodržovat pravidla používání (v tobogánové věži jsou vyvěšeny pokyny pro užívání atrakce)
 • atrakce: tobogán, divoká řeka, whirlpool, parní sauny, infrasauny, masážní lůžka a jeden vodní chrlič jsou vždy v provozu dle platné provozní doby, ostatní atrakce jsou puštěny různě během 60 minut minimálně  po dobu 10 minut (možné i ústní vyžádání u plavčíka)
 • návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, atrakce se vypínají 5 min. před jejím ukončením, návštěvníci jsou ihned povinni opustit prostory bazénové haly a následně celý areál do 20 min. po ukončení provozní doby, platí i pro finskou saunu
 • přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců aquaparku Delfín mohou návštěvníci uplatňovat  na pokladně (Kniha přání a stížností) nebo email: info@delfinub.cz
 • při úrazu či jiné mimořádné události uvědomí každý návštěvník ihned plavčíka nebo kteréhokoliv pracovníka CPA Delfín, základní ošetření provede plavčík, případně jiný zaměstnanec, v případě nutnosti bude přivolána první pomoc, úraz bude zapsán do Knihy úrazů na základě TNV 940920-1
 • Platnost kreditu na permanentce je omezena, obvykle platí, že pokud kredit není min. 1 x aktivně čerpán - plavání, sauna, nákup zboží - či navýšen během následujících dvou let od posledního zůstatku, je neplatný. Nevyčerpané kradity a zůstatky jsou nevratné.
 • Zakázané činnosti v aquaparku Delfín
 • v prostoru bazénové haly je zakázáno křičet, pískat, běhat, dělat zbytečný hluk, vytvářet umělé vlny, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na jiné osoby, skákat z bočních stran do bazénu a dopouštět se jakýchkoliv nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v budově
 • přísně je zakázáno močit do vody, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoliv způsobem znečišťovat vodu
 • do bazénové haly je zakázáno s sebou brát a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků aquaparku
 • na tobogánu jsou návštěvníci povinni dodržovat semaforem signalizovaný interval jízdy, je zakázáno jezdit hlavou napřed a ve skupinách 
 • do bazénové haly je zakázáno vnášet nafukovací lehátka, matrace, čluny, plovací ploutve a míče (včetně tenisových), povoleny jsou pouze nafukovací kruhy, rukávky a plavecké brýle, o možnosti a vhodnosti používání plaveckých pomůcek rozhodne dle konkrétní situace plavčík
 • v prostorách aquaparku je zakázáno čištění nebo praní prádla
 • mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC
 • je zakázáno vcházet do prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví (výjimka děti do 7 let)
 • do objektu budovy je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata
 • v prostorách budovy je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje vyjma míst k tomu určených
 • v rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení a ostatních zařízení
 • v prostoru celého areálu je zakázáno kouření
 • do vnitřních prostor je zakázáno vcházet s kočárky a jízdními koly (kromě povolených výjimek)
 • ve všech saunách je z hygienických důvodů zákaz používat kartáče kmasírování těla.

 

Odbavovací systém


Upozornění - oznámení zákazníkům: 

Hodiny na plavání od 13:00 do 14:00 hod. v pondělí a v pátek pro seniory a v úterý pro těhotné a tělesně postižené jsou vyhrazeny pro tyto skupiny osob. Hodiny ve všední dny od 6:00 do 8:00 hod. a v sobotu a neděli od 8:00 do 9:00 hod. jsou vyhrazeny na kondiční plavání. Vše viz provozní doba. 
Vzhledem k zachování významu těchto hodin, žádáme laskavě návštěvníky, aby dodržovali vyhrazený čas pro danou činnost. Prodej vstupenek začíná max. 15 min. před otevírací dobou a končí 45 minut před koncem vyhrazené doby. Zároveň s koncem vyhrazené doby musí všichni návštěvníci bazénovou halu opustit.
V případě, že někteří návštěvníci budou chtít zůstat v aquaparku i na běžný provoz od 14:00 hod. a nebo   v sobotu a v neděli od 9:00 hod., budou si muset zajít na pokladnu koupit novou vstupenku.
Na plavání seniorů, tělesně postižených, těhotných a plaveckých kroužků začínajících ve 13:00 hod. bude vstupní hala zákazníkům zpřístupněna 15 min. předem, tedy ve 12:45 hod.
Před vstupen do bazénů si ve vlastním zájmu odložte veškeré šperky nebo je do aquaparku vůbec nenoste. Ze zkušeností víme, že v bazénech se šperky a cennosti lehce smeknou a ztratí. Ne vždy se vám je následně podaří najít. Prouděním vody se pak dostávají do technického systému, kde se mouhou zaseknout a již nevyplavou a nebo se najdou, ale mohou být značně poškozené. Jsme rádi, když vás můžeme potěšit, že se případné ztracené věci našly, ale bohužel často se stává, že to z uvedených příčin není možné a mrzí to i nás. Pokud se ztracené věci (cennosti, oblečení, doklady apod.) najdou (tedy našimi zaměstnanci nebo návštěvníky), můžete si je vyzvednout na pokladně aquaparku.

Postup při odbavování návštěvníků:

Návštěvníci prochází do jednotlivých zón (šatna, bazénová hala, sauna) na základě turniketového a platebního systému založeného na bezkontaktním čipovém identifikačním prvku. Prostřednictvím identifikačního čipu se návštěvník identifikuje ve všech kontrolních bodech. Podle oprávnění a stavu konta je mu umožněn přístup přes otáčivé turnikety a dveře s elektromagnetickým zámkem (sauna). 

Zásady vstupu do jednotlivých zón:
 • zakoupení vstupenky – čipu dle platného ceníku nebo předložení permanentky - přebíjí se na čip, řemínek na čipu je nutné řádně provléci přezkou včetně propíchnutí západky do textilie - přiložení čipu ke čtečce – rozsvítí se zelená kontrolka - průchod přes turniket (branku pro ZTP) ve vstupní hale do prostor společných šaten: a.) levá strana skříňky číslo 1 - 101 b.) pravá strana skříňky číslo 102 - 202 - výběr volné skříňky uzamčení čipem, uložení věcí do skříňky, cenné věci možno uložit do bezpečnostní skříňky u pokladny - k převlečení do koupacího oděvu je nutné vždy použít převlékací kabinky - průchod přes sprchy (muži vlevo, ženy vpravo) – nutné se vždy osprchovat, případně použít WC - přiložení čipu ke čtečce – rozsvítí se zelená kontrolka - průchod do bazénové haly přes turniket nebo do sauny – dveře s elektromagnetickým zámkem a turniketem - návštěvníci, kteří mají zakoupenou permanentku přecházejí volně mezi zónami bazén - sauna (po sauně je nutné se osprchovat). Saunová vstupenka umožňuje vstup i do bazénové haly. Okamžitá maximální kapacita finské sauny je 45 osob. K použití WC návštěvníky z bazénové haly je nutné vždy projít přes turniket. Projitím turniketu (rozsvítí se zelená kontrolka) se měřený čas v hale zastavuje a načítá se v zóně šaten. Děti mohou použít dětské WC v bazénové hale vedle dětského koutku.

 

Zásady výstupu z jednotlivých zón:
 • při ukončení koupání v bazénové hale či saunování je nutné přiložením čipu ke čtečce se z příslušné zóny odhlásit – rozsvítí se zelená kontrolka - průchod do sprch muži, ženy - nutné se vždy osprchovat bez koupacího oděvu - v šatnách je možné využít nainstalované dosoušeče - průchod do šaten ke skříňce - průchod k pokladně, odevzdání čipu do sběrače čipů (případné vyúčtování doplatku za překročený čas nebo konzumaci na pokladně) - odchod přes pravý turniket. 


Vážení návštěvníci, přejeme Vám příjemný pobyt a zábavu a těšíme se na shledanou!
Pracovníci aquaparku CPA Delfín Uherský Brod.

Desatero finské sauny:

 1. V šatně odložte vše – vezměte s sebou pouze mycí potřeby (ne však šampon ve skle) a dva menší ručníky nebo osušky.  
 2. Před prvním vstupem do potírny se umyjte mýdlem řádně se osprchujte. Vlasy si umyjte až před posledním vstupem do potírny.
 3. Před každým vstupem do potírny setřete vodu z povrchu těla.
 4. Do potní místnosti vezměte jen osušku nebo dostatečně velký ručník, na který si sednete nebo lehnete. V potírně dýchejte jen ústy! Suchý vzduch při dýchání nosem vysušuje sliznici a způsobuje bolesti hlavy.
 5. V potírně dýchejte jen ústy! Suchý vzduch při dýchání nosem vysušuje sliznici a způsobuje bolesti hlavy.
 6. Po dokonalém prohřátí (8 – 10min) vyjděte z potírny, opláchněte se pod sprchou a ochlaďte se v bazénku – pokud možno i s hlavou nebo alespoň zátylek. Je vhodné mít na nohou obuv (plážovou) nebo stát na rohoži, aby neprochládly nohy. Při pocitu chladu se vraťte do potírny. Po opuštění potírny se vždy osprchujte.    
 7. Proceduru teplo – chlad opakujte alespoň třikrát.
 8. V sauně a saunových prostorách zachovávejte klid .
 9. Po posledním ochlazení se opláchněte vlažnou vodou, nepoužívejte mýdlo.
 10. V odpočívárně zůstaňte alespoň ½ hodiny, stále bez oděvu. Dopřejte si lehké jídlo nebo pití. Nevhodné je pít tvrdý alkohol, rušíte tím vliv lázně na svůj organismus.

Návštěvnost

Teploty


 • Plavecký bazén 27,5 °C

 • Dětský bazén 31 °C

 • Bazénová hala 31,2 °C

 • Whirpool 34,5 °C

 • Zábavný bazén 30 °C

Permanentky

zavřít kalkulačka

Kalkulačka vstupného

Den a délka návštěvy

Počet osob

Výpočet vstupného